Changelog

Changelog

v3.5.3

Release Date: December 14, 2023

SHA-256 Checksums:

pia-windows-x64-3.5.3-07926.exe:8badccee046799335b6d7583b627a8d18116c67c412db9901f760436891a6384

pia-windows-x86-3.5.3-07926.exe:b3c00e0f3fe91b676cd91558a519e435320a423550cdf779da6a9480404206bc

pia-linux-3.5.3-07926.run:b1ddb4a9c283c17cb6ff86a8733867f62af279a40e88ba4151503069057d96ad

pia-linux-arm64-3.5.3-07926.run:cea8df2492c0257bedfc2fd018d12e7451e2579bf975a5440a8c118187a70b3f

pia-linux-armhf-3.5.3-07926.run:c7da954c8114dbe805d1e3d8d7109fa1095d1b26f3f5c572215c04a1f6defde2

pia-macos-3.5.3-07926.zip:5fc0a677828d76a260755d7a72db59efd213927bad26ac2cfccb7b346be7e5a2

v3.5.2

Release Date: November 28, 2023

SHA-256 Checksums:

pia-windows-x64-3.5.2-07877.exe:f373aa0fb2f97cab2b39219ddc3915fc9d5fb455ea83a669bd233ced9cc360cf

pia-windows-x86-3.5.2-07877.exe:64565f8d121055bbcac7bf8be4907090a3832aef35271e551c63c15a6fd130e1

pia-linux-3.5.2-07877.run:b4223cc984e95039f1f568a847cc9a962571888f1ba40fc1115ca6e142a23d68

pia-linux-arm64-3.5.2-07877.run:bc1df69d45695d10fe3657f3bf09a241c71b645169cf61fafd47f63990ad11df

pia-linux-armhf-3.5.2-07877.run:8531ac12311bc7b4618b83dc7b388f8edf6c00488cb8f419a4e544162d204690

pia-macos-3.5.2-07877.zip:db384533311fa73505234890d016343ebaae03303d7778924bc23d22f3a6439a

v3.5.1

Release Date: October 11, 2023

SHA-256 Checksums:

pia-windows-x64-3.5.1-07760.exe:b045401c2d5432681a161b46e555607755a2a7d7e2360efaf612a5fc34cb49c6

pia-windows-x86-3.5.1-07760.exe:010b9ba48feeace8dda320595344cbd30ba60ab803e87c1eff0dffa9bb7c43dd

pia-linux-3.5.1-07760.run:6c2e7911c543896ae498f834095c91799ef81cbdfc09ffa4d3d2099cd1d539fc

pia-linux-arm64-3.5.1-07760.run:1854294ffa029c3f09342c4fc6293d01bfc1908517eef650693ca904fead5dfa

pia-linux-armhf-3.5.1-07760.run:50c8d026ccdd3aced983e4e60d20ad24923c5d69e29bed14445555fff0d500f7

pia-macos-3.5.1-07760.zip:f7138e0dcec927297e1252419f509f07d436211a25db9dcd68e55b026ab0b48b

v3.5.0

Release Date: September 20, 2023

SHA-256 Checksums:

pia-windows-x64-3.5-07703.exe:ed451dba735086a2e35c9f5366e1f9d8a916709261db5eb2c9b92a1de49b81f8

pia-windows-x86-3.5-07703.exe:52f5280eee73bc06444d7e7fe11fe34456089967c3c4862d231b2037bf275363

pia-linux-3.5-07703.run:0e29185e6adbc0d8dfaa435f693d84bd982dbc2e75453e18472afa52285d1252

pia-linux-arm64-3.5-07703.run:23ba6bdb1c8ee85cc9cd5d14a5ab5359717a19eb246247221a192ad1d74b100c

pia-linux-armhf-3.5-07703.run:33b38afc4961970433c2e419179ddfe50f4523cd29dfa6b6674a10bf0cb3f927

pia-macos-3.5-07703.zip:d7c451dcf28b914ae0e25ad48c967ea82e294d9f42b8232ca92ad45ba212d67c

v3.3.1

Release Date: April 06, 2022

SHA-256 Checksums:

pia-windows-x64-3.3.1-06924.exe:5a9d98995f8c388eee2b92d5fb15c8d346c2cb1ef9b9c12922d2bd5bfc57b175

pia-windows-x86-3.3.1-06924.exe:4bc9bfaeeb63870406d4ce403190a4f9fafeadefad2338a45ac235810f423bd0

pia-linux-3.3.1-06924.run:eee140e511adfac4d74b059ed9d673f1b910163b5b92ac35642a65592fef639d

pia-linux-arm64-3.3.1-06924.run:7cde46390c69104f6d21a7729f90222c3ff88dab6c8bef33c4d41dedcf2df783

pia-linux-armhf-3.3.1-06924.run:773e55cdd2b46632f26fe1ed4ec8bbb9da3949c87877671035bc44e285acd358

pia-macos-3.3.1-06924.zip:62e2f46f0b072d03c2b03d79e19d52c3386fe131b698b70f8b6d99a8ee5c0100

v3.3.0

Release Date: February 23, 2022

SHA-256 Checksums:

pia-windows-x64-3.3-06906.exe:1fdc61f2283d117bc707b55ce3cca172826e7e924020f85b6ffc512d3d525872

pia-windows-x86-3.3-06906.exe:774049b786ae4cab7a56d304e65f2e6e17e4aad12200f1a631a11c3f3b65637b

pia-linux-3.3-06906.run:75efbf335af99673f55c81ff5f7e70d66ced52913ace2baca12253e19d3e64cf

pia-linux-arm64-3.3-06906.run:4f2507fc7f5b9dc7a4486ceea4247ee39b3ff43013f40000fee21d0f728e013d

pia-linux-armhf-3.3-06906.run:0bf204b44601e4af6db21ad4ad951107e3c8844e9ab8aede27a8263389593116

pia-macos-3.3-06906.zip:3c6bf5a64f9e1dc262f78ce2fb4ee6512febd4ce1943c453912e26209274b00c

v2.3.3

Release Date: August 29, 2020

SHA-256 Checksums:

pia-windows-x64-2.3.3-05381.exe:af0920e812fd249bf67d464303f24c33b35a0e295842e9e3fadc5c207b182aee

pia-windows-x86-2.3.3-05381.exe:4bb35a99fa59a0f675cba5e7321364957e6d424d8bf6bc432885c504ecd4a2a4

pia-linux-2.3.3-05381.run:2e367de1298e0af08dc99b02a7c4cbbba81e4ebec5085bcb0b7562bc47359420

pia-macos-2.3.3-05381.zip:c69b570392b2882ef157b442122489865205e895d101f902d3d3562f2d701450